מנהל ! מתאריך 01.11.2008 , כל עבודה על סולמות , מתוך סלים להרמת אדם, מתוך בימות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים , בתוך מקום מוקף , מעל לפיגומים נייחים , מעל גגות ומעל מבנה קוסטרוקציה , מחייבת הסמכה ע"י גוף מוסמך  !
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .

ציוד חירום ועזרה ראשונה , בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה .
מבצעים דרך האתר - ראה בקטגוריה וצור קשר לקבלת הצעת מחיר .

 
מנהל ! חובתך לקבל אישור בטיחות לעמדות העבודה ולהסמיך את עובדיך לעמדת העבודה .


בדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים אנטנות סלולאריות ו/או שנאים חשמליים 
צור קשר לקבלת הצעת מחיר

 
חובה לבצע בדיקות חשמל למכשירי החשמל , ללוחות החשמל , למערך החשמל ולטיב הארקה .אישור ינתן מחשמלאי בודק .
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .
 
img
דף הבית arrow פיקוח פרוייקטים
פיקוח פרוייקטים
          1.         שלב הכנת תוכניות עבודה וארגון טרום ביצוע.                 1.1.        עיון ולימוד התוכניות והמפרטים שהוכנו ע"י האדריכל.                 1.2.        עיון ולימוד המפרטים והתיאורים הטכניים שהוכנו ע"י המתכננים והמהנדסים היועצים (יועץ מיזוג, יועץ תאורה וכו').                 1.3.        יעוץ והשתתפות בקבלת החלטות בגין שימוש באלטרנטיבות תכנון מלאכות, שימוש בחומרים, כלים, אביזרים וכו', אצל המתכננים השונים.                 1.4.        בדיקה בשיתוף והנחית האדריכל ונציג המזמין של הימצאות חומרים, כלים, מחירים, זמני אספקה והשפעתם על עלות הפרויקט זמן ואפשרויות הביצוע.                   1.5.        בדיקה ועדכון פרטים בהתאם לתנאי השטח בתיאום עם המתכננים השונים.                 1.6.        יישום דרישות לבדיקת חומרים בתחומי הביצוע השונים ובהתאם לנוהלי התקינה הקיימים.                 1.7.        ריכוז התוכניות והמסמכים הדרושים לצורך הפצת מכרזים לקבלני המשנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.                 1.8.        יעוץ בהכנת מסמכי התקשרות עם קבלני משנה וספקים לפני ו/או במהלך ביצוע הפרויקט.                 1.9.        כתיבת "כתב כמויות " לפרויקט .          2.         שלב תאום ופיקוח באתר.                 2.1.        תיאום ופיקוח על העבודות המבוצעות ע" קבלני המשנה בשטח, תיאום אספקת חומרים מספקים, בדיקת התאמת דרך הביצוע, מתן הנחיות והסברים לקבלני המשנה להבטחת ביצוע עבודה על פי התוכניות, המפרטים והחוזים. העבודה תבוצע בשיתוף עם נציגי המזמין. הערה: אין הפיקוח והביקורת משחררים את קבלני המשנה המבצעים מאחריותם לביצוע נכון ,שימוש בכח אדם מיומן, חומרים וציוד מתאימים ושמירה על כללי הבטיחות בעבודה . למנהל הפרויקט סמכויות מלאות שיעוגנו בהסכמים עם קבלני המשנה ביחס לטיב העבודה ודרך ביצועה והינו רשאי להורות על ביצוע תיקונים, הריסות וכו', של חלקי עבודה שאינם בהתאם למסמכי ההסכם.
                 2.2.        ניהול ,פיקוח וביקורת שוטפת על העבודות של קבלני המשנה,תוך תיאום וניהול פגישות עם המתכננים השונים על פי הצורך.                 2.3.        תיאום המאמצים של כל קבלני המשנה להבטחת ביצוע שוטף על פי לוח זמנים ומסמכי ההסכם.                 2.4.        יזום פגישות עבודה בהתאם לצורך בהם ישותפו המזמין ,האדריכל והמהנדסים היועצים השונים עם קבלני המשנה לשם בירור הליכים בעיות שוטפות ואחרות. פרוטוקולים מישיבות אלה יופצו בין כל  הנוגעים בדבר.                 2.5.        עיון בשינויים מוצעים ע''י המזמין או האדריכל והצגת השלכותיהן על עלות ומשך הביצוע.                 2.6.        יזום שינויים נדרשים עקב תנאי הבניה וקידום העבודה וביצועם תוך תיאום ואישור המתכננים הנוגעים בדבר.                 2.7.        יזום ותיאום עם האדריכל והמהנדסים היועצים ביקורת על עבודות גמורות ,ופיקח על הדרישות  להשלמתן וקבלתן הסופית, כל זאת יעשה ע''י  רישום בדוחות מתאימים והפצתם בין הנוגעים.                 2.8.        בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים והמלצה פני המזמין על ביצוע התשלומים. כל הדרישות לתשלום תעבורנה בהתאמה להליכים  שיקבעו.                 2.9.        ריכוז כל כתבי האחריות והתעודות המתאימות כנדרש בחוזים השונים ומסירתם בגמר הבניה למזמין.                2.10.      ליווי המזמין לאחר השלמת הפרויקט בכל הבהרה או טיפול נדרש.